To takie proste!
Przedszkole Miejskie nr 51w Sosnowcu
Strona głowna  /  Rekrutacja 2020/2021
Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2020/2021 w Sosnowcu

Szanowni Państwo informujemy, że rekrutacja do przedszkola odbywa się poprzez wypełnienie wniosku elektronicznego. 

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić  elektroniczny wniosek znajdujący się na stronie pod adresem:

https://przedszkola-sosnowiec.nabory.pl

 

 

ZARZĄDZENIE NR 45

PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA

z dnia  30 stycznia 2020 r.

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021
do publicznych przedszkoli, do klas I publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, w tym oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz klas VII dwujęzycznych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym

 

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1, w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)  i art. 34 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511,  ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 do klas I: publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, w tym oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych; publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 do klas wyższych niż klasa I: publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego; oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym, jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia

 

§ 4.

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2020/2021 do klas VII dwujęzycznych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym, jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się I Zastępcy Prezydenta Miasta Sosnowca.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Prezydenta Miasta

                                                                               I Zastępca Prezydenta    

Zbigniew Byszewski

 

 

 

Załącznik nr 1

 do Zarządzenia nr 45

Prezydenta Miasta Sosnowca

z dnia 30 stycznia 2020 r.

 

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym

 

 l.p.

 

Czynności rekrutacyjne

 

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Wypełnianie elektronicznego wniosku przez rodziców

02.03.2020 r.
godz. 12.00 -
– 09.03.2020 r.
 godz. 16.00

01.06.2020 r.
godz. 12.00 – 08.06.2020 r.
godz. 16.00

2.

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku
o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

od 02.03.2020 r.
godz. 12.00  –
 09.03.2020 r.
do godz. 17.00

01.06.2020 r.
godz. 12.00 – 08.06.2020 r.
 godz. 17.00

3.

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

13.03.2020 r.
godz. 14.00

12.06.2020 r.
godz. 14.00

4.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

od 13.03.2020 r.

godz.14.00 –

19.03.2020 r.

do godz. 17.00

12.06.2020 r.
 godz. 14.00 – 19.06.2020 r.
godz. 17.00

5.

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

25.03.2020 r.
 godz. 14.00

25.06.2020 r.
godz. 14.00

 

 

 

UCHWAŁA NR 808/LVIII/2018
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU
z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi
do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych w Sosnowcu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 131 ust. 4 - 6, art. 133 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) Rada Miejska w Sosnowcu uchwala co następuje:
§ 1. Określa kryteria, liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych
kryteriów obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Sosnowcu

§ 1.

Określa kryteria, liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów obowiązujące w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Sosnowcu 

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający

spełnienie kryterium

 

 

1.

 

Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

 

10 pkt

1). Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratorski lub jego kopia,

2). Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta

 

 

2. 

 

 

Aktywność zawodowa bądź nauka obojga rodziców/opiekunów prawnych lub samotnie wychowującego rodzica/opiekuna prawnego

- 5 pkt w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna;

 

- 10 pkt w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów

 

 

1) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające zatrudnienie;

2). Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata potwierdzajace naukę

 

3. 

Kandydat uczęszczać będzie do tego samego, wybranego przez rodziców/opiekunów prawnych przedszkola, w którym rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę

 

10 pkt

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 

4. 

Kandydat ze wskazaniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o konieczności objęcia edukacją przedszkolną

 

 10 pkt

 

Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

 

 

 

5. 

 

Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy Sosnowiec i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Sosnowcu

5 pkt w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium

10 pkt w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium

 

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-02-03