To takie proste!
Przedszkole Miejskie nr 51w Sosnowcu
Strona głowna  /  RODO
RODO

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 51 w Sosnowcu informuje szanownych Rodziców, iż:

Administratorem danych osobowych wychowanków przedszkola oraz ich opiekunów prawnych jest Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 51 z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Bolesława Prusa 253a;

Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 51 Sosnowcu jest Pan Paweł Wierzbicki , z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: email: p.wierzbicki@cuwsosnowiec.pl,

nr tel. (32) 292 44 64 wew. 217.

Dane osobowe wychowanków i ich opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu realizacji podstawowych zadań statutowych przedszkola: opiekuńczo, dydaktyczno – wychowawczych, w tym:  dla  celów realizacji umów zawartych z przedszkolem oraz  kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług.

Odbiorcą danych osobowych wychowanków i ich opiekunów prawnych są  pracownicy przedszkola oraz instytucje upoważnione z mocy prawa;

Dane osobowe wychowanków i ich opiekunów prawnych będą przechowywane do końca okresu korzystania wychowanka z wychowania przedszkolnego, za wyjątkiem danych zawartych w dziennikach zajęć, które zgodnie z odrębnymi przepisami przechowywane są przez okres 50 lat, natomiast dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji, w przypadku gdy dziecko nie jest wychowankiem przedszkola, przechowywane są do końca roku szkolnego, którego rekrutacja dotyczyła; 

Opiekun prawny wychowanka przedszkola posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Opiekun prawny wychowanka przedszkola ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących wychowanka lub jego opiekuna prawnego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie przez opiekuna prawnego wychowanka przedszkola danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola  oraz zawarcia umowy o świadczenie usług opiekuńczo, wychowawczo - dydaktycznych przez przedszkole, ,a nieudostępnienie danych będzie skutkowało nieprzyjęciem dziecka do przedszkola;

Dane udostępnione przez opiekuna prawnego wychowanka przedszkola nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

 Dane udostępnione przez opiekuna prawnego wychowanka przedszkola nie będą     podlegały profilowaniu.

Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 51 w Sosnowcu, jako Administrator dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-06-30