To takie proste!
Przedszkole Miejskie nr 51w Sosnowcu
Strona głowna  /  STATUT cz.III
STATUT cz.III

§ 17

ZADANIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM WYCHOWANKÓW

 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:

    1) grupa powierzona jest opiece nauczyciela, który dba o ich bezpieczeństwo,

    2) w grupie 3- latków zatrudniona jest pomoc nauczyciela,

    3) w trakcie zajęć poza budynkiem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawują co najmniej 2 osoby (nauczyciel,pracownik obsługi),

    4) w trakcie przyprowadzania i odbieranbia dziecka z przedszkola w holu przedszkola organizuje się dyżury personelu,

    5) dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

2. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą: dyrektor, nauczyciel oraz pracownicy obsługi.

3.   Zasady sprawowania opieki w czasie pobytu dziecka w przedszkolu:

     1) każdy nauczyciel kontroluje miejsca, w których prowadzi zajęcia,

     2) dostrzeżone zagrożenie usuwa sam lub niezwłocznie zgłasza dyrektorowi przedszkola.

4. Podczas realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych nauczycielzapewnia pełne bezpieczeństwo swoim wychowankom.

5.  Zasady sprawowania opieki na placu zabaw oraz w ogrodzie przedszkolnym:

    1) teren przedszkola jest prawidłowo ogrodzony,

    2) każdy nauczyciel systematycznie kontroluje sprawność urządzeń rekreacyjnych i zapewnia bezpieczne korzystanie z tych urządzeń,

    3) stan techniczny oraz przydatność urządzeń i sprzętu powinny być sprawdzone przed każdymi zajęciami.

6. Zasady sprawowania opieki nad wychowankami podczas spacerów i wycieczek:

    1) przy wyjściu z dziećmi poza teren przedszkola jeden opiekun zapewnia opiekę grupie nie większej niż 15 dzieci,

    2) w czasie wycieczki poza granice miejscowości jeden opiekun zapewnia opiekę grupie nie większej niż 10 osób,

    3) na udział w wycieczce autokarowej dyrektor przedszkola musi uzyskać każdorazowo zgodę rodziców , prawnych opiekunów wychowanków,

   4) dyrektor przedszkola lub osoba przez niego wskazana pełni na wycieczce funkcję kierownika wycieczki. Opiekunami grup są nauczyciele oraz personel przedszkola,

   5) podczas wycieczek obowiązkiem opiekunów grup jest każdorazowe sprawdzenie stanu liczbowego uczestników przed wyruszeniem z miejsca postoju i po przybyciu

7. Nauczycielom i opiekunom nie wolno organizować żadnych wyjść w teren w przypadku złych warunków atmosferycznych.

8. W razie wypadku lub nagłej choroby dziecka każdy pracownik przedszkola zobowiązany  jest:

    1) niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola,

    2) w uzasadnionych przypadkach udzielić pierwszej pomocy i wezwać pogotowie ratunkowe oraz zawiadomić rodziców, prawnych opiekunów dziecka.

9. Postępowanie nauczycieli i pracowników przedszkola w przypadku pożaru lub akcjiewakuacyjnej:

     1) natychmiast wyprowadzić dzieci w bezpieczne miejsce i sprawdzić obecność,

     2) niezwłocznie zawiadomić dyrektora i pozostały personel a w razie konieczności straż pożarną (998) ; zastosować zarządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przystąpić do gaszenia pożaru,

     3) w razie ogłoszenia akcji ewakuacyjnej nauczyciel bezzwłocznie wyprowadza dzieci ustalonymi drogami ewakuacyjnymi i w miejscu bezpiecznym sprawdza obecność.

10. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i z przedszkola odpowiadają rodzice, prawni opiekunowie lub inne osoby pełnoletnie przez nich pisemnie upoważnione.

11. Rodzice, opiekunowie prawni osobiście wypełniają pisemne oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu, do odbioru dziecka z przedszkola, przez wskazane osoby. Oświadczenie  zawiera: wykaz osób upoważnionych do odbioru dziecka: imię i nazwisko,  numer tel., serię i nr dowodu osobistego. Oświadczenie czytelnie podpisane jest przez rodzica, który bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez upoważnioną przez rodzica osobę pełnoletnią. Dziecko w momencie jego odbioru znajduje się pod nadzorem pracownika przedszkola odpowiadającego za jego bezpieczeństwo, pracownik wie komu i w jakich okolicznościach przekazał dziecko. Oświadczenia rodzice osobiście przekazują nauczycielowi/Dyrektorowi przedszkola i są one przechowywane w segregatorze
” Upoważnienia do odbioru dzieci” Rodzice mają prawo wglądu do swojego oświadczenia oraz dokonywania w nim zmian.

1) osobom niepełnoletnim , nieupoważnionym oraz  rodzicom, opiekunom prawnym, osobom upoważnionym,  w stosunku do których istnieje uzasadnione podejrzenie lub przypuszczenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka oraz osób w stanie psychofizycznym budzącym zastrzeżenia co do możliwości zapewnienia dziecku właściwej opieki), dzieci nie będą przekazywane;

2) życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok, orzeczenie, postanowienie sądu;

3) pracownicy przedszkola mają  obowiązek sprawdzić zgodność danych osobowych osoby chcącej odbierać dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości, a w przypadku osób upoważnionych, dodatkowo z treścią pisemnego upoważnienia. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, nauczyciel nie wydaje dziecka, a o tym fakcie niezwłocznie powiadamia dyrektora placówki celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji,

4) osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać pracownikowi przedszkola; od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole;

5) godziny odbioru dzieci uzależnione są od woli rodziców, nie później niż do godz. 17:00;

6) w przypadku nie zgłoszenia się po dziecko rodziców lub osób upoważnionych w czasie regulaminowym, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela. Nauczyciel powinien telefonicznie skontaktować się z rodzicami dziecka, upoważnionym pisemnie opiekunem, a gdy próby skontaktowania się z rodzicami nie przyniosą rezultatu i rodzice nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel zawiadamia o tym dyrektora przedszkola i policję. Po wyczerpaniu wszelkich możliwości skontaktowania się z rodzicami dyrektor (wicedyrektor) przedszkola ma obowiązek przekazania dziecka zgodnie z dyspozycją policji. Z  tej sytuacji sporządza się notatkę służbowa, którą podpisują świadkowie zdarzenia.

12. Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do natychmiastowej reakcji na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.

13. Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są zwracać uwagę  na osoby  postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola oraz zawiadomić Dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych.

 14.  Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia Dyrektora o wszystkich  dostrzeżonych  zdarzeniach,  noszących  znamiona  przestępstwa lub  stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia oraz bezpieczeństwa  wychowanków.

§ 18

SKREŚLENIE DZIECKA Z LISTY WYCHOWANKÓW

1. Dyrektor Przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków, gdy:

    1) dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres 1 miesiąca, a rodzice, prawni opiekunowie nie zgłaszają do nauczyciela przyczyny nieobecności

    2) jeżeli istnieją przeciwwskazania zdrowotne, a przedszkole nie może zapewnić dziecku warunków do stosowania zaleceń lekarza

   3) na podstawie opinii specjalisty o braku możliwości uczęszczania dziecka do przedszkola

   4) w przypadku ukrycia przez rodziców/prawnych opiekunów istotnych informacjidotyczących stanu zdrowia dziecka uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowaniedziecka w przedszkolu,

   5) w przypadku zachowania dziecka zagrażającego sobie lub innym wychowankom

   6) skreślenie następuje na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej

2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy rodzice otrzymują na piśmie z uzasadnieniem. Od decyzji przysługuje odwołanie do kuratora oświaty w terminie 14 dni od daty jej doręczenia rodzicom dziecka.

3. Skreślenie dziecka z listy jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

4.Dziecko sześcioletnie może zostać przeniesione do oddziału pięciogodzinnego w przedszkolu, do którego uczęszcza, do innego przedszkola lub do szkoły, gdzie będzie realizować podstawę programową, w przypadku nieuregulowania przez rodzica zaległości miesięcznej z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

§ 19

ZASADY REKRUTACJI

1. Przedszkole Miejskie nr 51 prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.


1) do przedszkola publicznego przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego

2)  o miejsce w publicznym przedszkolu mogą ubiegać się również dzieci posiadające orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego

3)  rekrutacja do przedszkola na kolejny rok szkolny odbywa się w ściśle określonym przez organ prowadzący terminie podanym do wiadomości zainteresowanych w ogólnie dostępnym miejscu. 

4) wnioskiem o przyjęcie – udziela Dyrektor, lub umieszcza w ogólnie dostępnym miejscu.

2.  Zasady rekrutacji.

    1) Rodzic wypełnia elektroniczny wniosek na stronie internetowej https://przedszkola-sosnowiec.nabory.pl

    2) Po uzyskanej kwalifikacji wniosek wraz z wymaganymi załącznikami rodzic składa w przedszkolu pierwszego wyboru w godz. funkcjonowania placówki.

3. Wniosek o przyjęcie do przedszkola zawiera:

    1) imię, nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

   2) imiona i nazwiska rodziców kandydata,

   3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,

   4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają,

   5) wskazanie kolejności wybranych przedszkoli publicznych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego (kolejność od najbardziej do najmniej preferowanych).

4. Do wniosku Rodzice zobowiązani są dołączyć wymagane dokumenty poświadczające spełnienie przez kandydata kryteriów wynikających z Ustawy o Systemie Oświaty.

5. Do Przedszkola Miejskiego Nr 51 przyjmowani są:

1)  dzieci 6- letnie objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego zamieszkałe w Gminie Sosnowiec

2) dzieci kontynuujące edukację w przedszkolu

3) rodzeństwo dzieci kontynuujących edukację w przedszkolu

6. Dzieci cudzoziemców zgodnie z Art. 94a Ustawy o Systemie Oświaty, są przyjmowane na takich samych zasadach jak dzieci polskie.

7. O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola w trakcie trwania roku szkolnego decyduje Dyrektor.

8. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, corocznie, na siedem dni przed terminem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego – składają deklarację woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Brak złożonej deklaracji jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu

9. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych, spełniających warunek zawarty w pkt. 3 jest większa niż liczba miejsc, którymi dysponuje przedszkole, w pierwszym etapie rekrutacji mają zastosowanie wskazane kryteria z dokumentami poświadczającymi:

   1) wielodzietność rodziny kandydata(troje i więcej dzieci)

   2) niepełnosprawność kandydata

   3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

   4) niepełnosprawność dwojga rodziców kandydata

   5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

   6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

   7) objecie kandydata pieczą zastępczą

10. Kryteria te mają taką samą wartość

11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacji lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący wraz z dokumentami potwierdzającymi.

12. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określa organ prowadzący.

13. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ust. 1–12, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne przy zastosowaniu przepisów ustępów poprzedzających.

14. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

§ 20

KOMISJA REKRUTACYJNA

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

    1) przewodniczący – przedstawiciel Rady Pedagogicznej

    2) członkowie – Przedstawiciele Rady Pedagogicznej oraz przedstawiciele Rady Rodziców, których dzieci uczęszczają już do przedszkola.

     3) organ prowadzący może skierować do pracy w komisji, w charakterze członka komisji przedstawiciela tego organu

3. Członków komisji rekrutacyjnej obowiązuje tajemnica pracy komisji i przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

    1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

    2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

    3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

§ 21

USTALENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów.

2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty.

3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

4. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej i najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

5. W terminie siedmiu dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

6. Uzasadnienie sporządza się w terminie pięciu dni od daty wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

7. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania uzasadnienia.

8. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 22

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż pięć godzin.

2. Przedszkole pobiera opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalony przez organ prowadzący zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty, jak również opłaty za korzystanie z posiłków.

3. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez dzieci z posiłków nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i kosztów utrzymania stołówki.

4. Przedszkole organizuje żywienie zbiorowe. Dzieci przebywające w przedszkolu mogą korzystać z dwóch (śniadanie, obiad) lub trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek):

5. Koszt żywienia dzieci pokrywają rodzice w 100 proc., w zależności od liczby spożywanych posiłków w rozliczeniu miesięcznym płatnym z góry.

6. Wysokość dziennej stawki żywieniowej, w tym poszczególnych posiłków, ustala dyrektor w porozumieniu z intendentem i rodzicami na pierwszym zebraniu ogólnym,

7. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu należy się zwrot kosztów żywienia, które są potrącane z odpłatności w następnym miesiącu; o dłuższej nieobecności dziecka należy powiadomić placówkę.

8. Termin i sposób wnoszenia opłat za przedszkole:

     1) rodzice zobowiązani są do dokonywania wpłat za przedszkole do 10. dnia danego miesiąca z góry,

    2) opłaty dokonują rodzice przelewem (pocztowym, bankowym lub internetowym) na konto bankowe przedszkola,

    3) wysokość opłaty za przedszkole, po uwzględnieniu przysługujących odliczeń, podawana jest rodzicom szóstego dnia roboczego danego miesiąca,

   4) zaleganie z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego miesiąca spowoduje rozwiązanie umowy na pobyt dziecka w przedszkolu.

9. Sposób dożywiania dzieci niekorzystających z żywienia w przedszkolu:

    1) dzieci niekorzystające z wyżywienia w przedszkolu mają możliwość spożycia własnego posiłku (przygotowanego przez rodzica) według zasad ustalonych przez dyrektora w porozumieniu z rodzicami.

10. Zasady korzystania z wyżywienia pracowników przedszkola:

     1) z wyżywienia w przedszkolu mogą korzystać nauczyciele przedszkola jedynie za pełną odpłatnością na zasadach ustalonych przez organ prowadzący,

     2) w cenę posiłków wkalkulowane są koszty zakupu surowca zużytego do sporządzenia posiłków i ustalony przez dyrektora ryczałt na koszty administracyjno-rzeczowe, który obejmuje:

         a) wynagrodzenie pracowników przygotowujących posiłki,

         b) zużycie mediów (energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, ścieków),

         c) inne wydatki rzeczowe związane z zakupem środków czystości

11. Przedszkole podaje rodzicominformację o możliwości skorzystania z pomocy MOPS w Sosnowcu.

12. Zwolnieniu podlegają zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej – dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności.

13. Dyrektor przedszkola rozwiązuje umowę z rodzicami dotyczącą wyżywienia dziecka w przypadku zalegania z odpłatnością za żywienie dziecka powyżej 1 miesiąca.

 

§ 23

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

3. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków innych pracowników przedszkola określają odrębne przepisy.

4. Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą mającą na celu wspieranie statutowej funkcji przedszkola.

 5. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, odczytując zebranym pełny jego tekst. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut.

6.  Z treścią Statutu przedszkola można zapoznać się w sekretariacie, na tablicach informacyjnych w poszczególnych grupach wiekowych oraz na stronie internetowej przedszkola.

7. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Przedszkola Miejskiego nr 51w Sosnowcu (z oddziałem w …………….……….. )z dnia 15.03.2016r

8. Statut Przedszkola Miejskiego nr 51 w Sosnowcu (z oddziałem w ……………..……..) w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 17.10.2017 roku.

9.Postanowienia niniejszego statutu obowiązują od dnia jego ogłoszenia.

 

Przewodniczący

Rady Pedagogicznej


Ostatnia aktualizacja: 2017-11-24