To takie proste!
Przedszkole Miejskie nr 51w Sosnowcu
Strona głowna  /  STATUT cz.II
STATUT cz.II

§ 10

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

1. Organami przedszkola są:

    1) Dyrektor Przedszkola,

    2) Rada Pedagogiczna,

    3) Rada Rodziców .

2. Funkcję Dyrektora przedszkola powierza i z tej funkcji odwołuje Prezydent Miasta Sosnowca zgodniez obowiązującymi przepisami.

3. Dyrektor Przedszkola :

   1) organizuje pracę placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,

   2) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,

   3) sprawuje opiekę nad wychowankami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

   4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących, uwzględnia opinie i wnioski rady pedagogicznej i rady rodziców,

   5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,

  6) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników, przyznawania nagród i wymierzania kar,

   7) współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

   8) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego (dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego),

   9) jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

  10) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami,

  11) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

  12) nadzoruje przestrzeganie obowiązujących regulaminów np. BHP, wycieczeki procedur np. postępowanie w czasie wypadków gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasadokreślonych w odrębnych przepisach,

  13) przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia,

  14) przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

  15) współpracuje z Radą Rodziców

  16) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę

  17) dokonuje systematycznych przeglądów nieruchomości przedszkolnych

  18) zapewnia wymaganą ochronę przeciwpożarową

  19) przestrzega procedur określonych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia

  20) organizuje zajęcia dodatkowe

  21) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

4. Funkcję  wicedyrektora  powierza  i  z  tej  funkcji  odwołuje  dyrektor  przedszkola po zasięgnięciu  opinii  Rady  Pedagogicznej oraz organu prowadzącego.

 5. Wicedyrektor Przedszkola  

1)    w przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor,

2)  wicedyrektor przedszkola wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem:

3) współkieruje i nadzoruje bieżącą działalność dydaktyczno-wychowawczą przedszkola,

4)  przygotowuje wspólnie z komisjami powołanymi przez Radę Pedagogiczną projekt planu rozwoju, planu pracy przedszkola, harmonogram zajęć oraz inne plany wymagane przez władze oświatowe, składa okresowe sprawozdania,

5)  przygotowuje i podaje przydział czynności nauczycieli na bieżący rok szkolny,

6)  współdecyduje o organizacji zajęć dodatkowych ,

7)  wspomaga dyrektora w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego,

8)  kontroluje i nadzoruje przebieg awansu zawodowego nauczycieli,

9) nadzoruje rozliczanie godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych oraz związaną z tym dokumentację finansową,

10)  organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli,

11)  wykonuje prace administracyjne i biurowe związane z bieżącą działalnością przedszkola, a w szczególności zlecone przez dyrektora,

12)  dokonuje obserwacji pracy nauczycieli zgodnie z opracowanym harmonogramem

13) nadzoruje bezpieczeństwo wycieczek przedszkolnych i zajęć w terenie oraz       bezpieczeństwo i higienę pracy w przedszkolu,

14) dysponuje środkami finansowymi przedszkola w przypadku nieobecności dyrektora i ponosi pełną odpowiedzialność za ich wykorzystanie,


15) w czasie nieobecności dyrektora przedszkola przejmuje wszystkie czynności wynikające

z jego zakresu obowiązków oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz,

16)   pełni rolę członka  komisji do ustalenia przyczyn wypadku  oraz przewodniczącej komisji przetargowej,

17) wicedyrektorów, planie  nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny oraz rocznym planie pracy  przedszkola i statucie przedszkola,

6.  W przypadku nieobecności dyrektora  i  wicedyrektora przedszkola zastępuje go inny nauczyciel, wyznaczony przez organ prowadzący.

7. Rada Pedagogiczna przedszkola:                                                                               

1) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

2) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, a w szczególności organizacji harcerskich.

3) przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.

4) przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

5) Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

6) zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego i w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej jednej trzeciej członków rady pedagogicznej.

8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:

1) przygotowywanie planów pracy placówki,

2) podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w jednostce,

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,

4) podejmowanie uchwał w sprawach przygotowanie projektu statutu lub jego zmian,

5) zatwierdzanie skreślenia z listy wychowanków przedszkola,

6) ustalenie regulaminu rady pedagogicznej i jego zmian.

9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli, projekt planu finansowego placówki, wnioski dyrektora o przyznanie nagród i wyróżnień,

2) propozycje przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych i wychowawczych

3) programy wychowania przedszkolnego,

4) powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola,

5) powierzenie stanowiska wicedyrektora

6) wydawanie opinii o pracy dyrektora w celu dokonania oceny jego pracy zawodowej          

7) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród Prezydenta, Kuratora i Ministra oraz odznaczeń i innych wyróżnień.

10. Do kompetencji wnioskodawczych Rady Pedagogicznej należy:                                             

1) występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub innego stanowiska kierowniczego

2) wyznaczenie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko    dyrektora przedszkola

 11. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 12. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

13. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników  placówki.

14. Rada  Rodziców:                                  

    1) Radę Rodziców stanowi reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

    2) w skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci. W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Powyższe wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.

    3) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze statutem placówki.

   4) Rada Rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

   5) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Rada Rodziców opiniuje:

        a) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

        b) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

   6) w celu wspierania działalności statutowej placówki Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydawania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

15. Organy przedszkola współdziałają z sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje.

16. Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia Dyrektor Przedszkola poprzez: zebrania, narady, zeszyt zarządzeń wewnętrznych, tablice ogłoszeń dla rodziców, tablicę informacyjną dla nauczycieli, strony internetowe, korespondencję.

17. W przypadku zaistniałych sytuacji konfliktowych:

    1)  role mediatora może podjąć każdy z  organów nie biorących bezpośrednio udziału w sprawie.

    2)  Dyrektor zwołuje nadzwyczajne spotkanie wyżej wymienionych organów

    3)  nieporozumienia i spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzygane są w drodze ugody i negocjacji.

    4) W sytuacji, gdy mediacja nie osiągnie pozytywnych skutków ,każda ze stronma możliwość odwołania się do organu prowadzącego. Ostateczne rozstrzygnięcie zależy od Dyrektora Przedszkola.

§ 11

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi zgodnie z arkuszemorganizacji przedszkola.

2. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników o których umowa w ust. 1 określają odrębne przepisy, nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom , o których mowa w art. 6 K.N.

3. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków.

4. Szczegółowe zadania pracowników przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 12

ZADANIA NAUCZYCIELI

1. Dyrektor przedszkola powierza dzieci poszczególnych oddziałów pod opiekę 1 lub 2 nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadańz uwzględnieniem propozycji rodziców ( prawnych opiekunów).

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciele opiekowali się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

3. W przedszkolu ogólnodostępnym zatrudnia się dodatkowo, za zgodą organu prowadzącego, nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz specjalistów różnych dziedzin , jeśli wymaga tego specyfika programu wychowawczo- edukacyjnego realizowanego w przedszkolu.

4. W grupie najmłodszej zatrudnia się pomoc nauczyciela.

5. Nauczyciel obowiązany jest:

    1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

    2) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej;

    3) wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju;

    4) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

    5) kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

    6) dbać o kształtowanie wśród dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, rasi światopoglądów,

    7) prowadzić obserwację pedagogiczną, mającą na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

    8) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki wklasie I szkoły podstawowej nauczyciel przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

      a) rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcianauki wszkole,

      b) nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka,

      c) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej , do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

6. W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:

    1) systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu, zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności,

    2) informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na jakie natrafiają,

    3) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola.

7. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli:

   1) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci,ich zdolności, zainteresowań, dążenie dopobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnejaktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy,

   2) wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej napoznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalneji przyrodniczejwzbogaconejo zasób jego własnych doświadczeń,

   3) współpraca z psychologiem, logopedą, lekarzem oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów,

   4) powadzenie dokumentacji swojej pracy oraz obserwacji pedagogicznej

   5) prawo do korzystania z pomocy merytorycznej imetodycznej ze strony dyrektora,i rady pedagogicznej,

   6) otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka,dostosowywanie metod i form pracy domożliwości dziecka

8. Zadaniem nauczyciela jest także

   1) troska o pomoce dydaktyczne i majątek przedszkola, odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt i pomoce naukowe,

   2) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

   3) poddawanie się okresowym badaniom lekarskim dokumentowanym odpowiednim świadectwem lekarskim,

   4) przestrzeganie przepisów BHP , przeciwpożarowych i przepisów obrony cywilnej, uczestniczenie w szkoleniach,

   5) prowadzenie innych zajęć organizacyjno- wychowawczych wynikających z organizacji pracy przedszkola,

   6) nauczyciel zobowiązany jest do wykonywania innych czynności w ramach swoich kwalifikacji zleconych przez przełożonego.

9. Pomoc nauczyciela zobowiązana jest:

    1) spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków grupy najmłodszej.

    2) pomagać nauczycielowi przy organizacji zajęć.

    3) pomagać przy ubieraniu, rozbieraniu dzieci na leżak, przy wychodzeniu na spacer (w czynnościach samoobsługowych).

    4) dbać o czystość zabawek, pomocy, szafek.

    5) pomagać przy podawaniu posiłków,

    6) pomagać woźnej w pracach porządkowych.

    7) opiekować się roślinami doniczkowymi.

    8) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy placówki.

   9) pomagać nauczycielce w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych, wystroju sali.

§ 13

ZADANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWYCH

1. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno-obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

 2. Zakres zadań i obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych przydziela rok rocznie Dyrektor przedszkola.

 3. Personel obsługowy wspomaga nauczycieli i współdziała z nimi w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, m.in.:

     1) zgłasza wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń i wyposażeniu przedszkola,

    2) wspomaga nauczyciela (zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny) w opiece nad dziećmi w sali, łazience, ogrodzie, na spacerze, wycieczce i w innych sytuacjach,

§ 14

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

  1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy trzy lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi miejscami, może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.
  2. W przypadku dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej siedmiu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy ono dziewięć lat.
  3. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  4. Dziecko w wieku sześciu lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
  5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 4, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola.

§ 15

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW

1. Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, w szczególności prawo do właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego poprzez:

   1) przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dziecka i możliwościami placówki,

   2) organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie,

   3) właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu,

   4) uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie z możliwościami percepcyjnymi dziecka,

   5) zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych,

   6) zaspokajanie potrzeb własnych,

   7) doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań,

   8) przeprowadzanie prostych doświadczeń lub ich obserwowanie,

   9) współdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu,

   10) zabawę i wybór towarzysza zabawy,

   11) ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

   12) wyrażanie własnych sądów i opinii,

   13) poszanowanie godności osobistej,

   14) tolerancję,

   15) akceptację,

   16) zrozumienie indywidualnych potrzeb,

   17) poszanowanie własności,

   18) indywidualne tempo rozwoju.

2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

    1) przestrzegać ustalonych w grupie zasad i reguł (m.in. sprzątać po skończonej zabawie i pracy, pilnować swojej zabawki przyniesionej z domu),

   2) przestrzegać ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa,

   3) samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne, czynności samoobsługowe

   4) wykonywać prace porządkowe na miarę swoich możliwości,

   5) przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej,

   6) szanować wytwory innych dzieci,

   7) godnie reprezentować przedszkole w kontaktach ze środowiskiem.

§ 16

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

    1) respektowanie niniejszego statutu,

   2) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,

   3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez pisemnie upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

   4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

   5) iezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

   6) zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,

   7) zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

   8) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,

   9) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju

3. Rodzice mają prawo do:

    1) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,

    2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka,

    3) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do jego potrzeb,

   4) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych i doborze metod udzielania dziecku pomocy,

   5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

   6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i organowi nadzorującemu pracę pedagogiczną.

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2017-11-24