To takie proste!
Przedszkole Miejskie nr 51w Sosnowcu
Strona głowna  /  STATUT cz. I
STATUT cz. I

STATUT
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 51
W SOSNOWCU 

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991r. O Systemie Oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz.1943, ze zm.),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017r. poz 649)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017r. poz.1591)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017r. poz 1578)

- Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526),

§ 1

NAZWA PRZEDSZKOLA

 

1. Przedszkole nosi nazwę:Przedszkole Miejskie Nr51

2. Siedzibą przedszkola jest budynek położony przy ul. B. Prusa 253 aw Sosnowcu

3. Ustalona nazwa używana przez przedszkole na pieczęci podłużnej i brzmi:

Przedszkole Miejskie nr  51

41-219 Sosnowiec, ul. B. Prusa 253 a

Tel. 032-263-14-31 

Regon 278266308, NIP 6443323716

4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Sosnowiec.

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Śląski Kurator Oświaty.

6. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

    1) Gminę Sosnowiec,

    2) Rodziców w formie opłat z tytułu świadczeń za wyżywienie oraz za godziny pobytu dziecka w przedszkolu przekraczające czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

7. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

§ 2

       CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

2. Przedszkole realizuje zadania wynikające z powyższych celów poprzez:

    1) prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ustalonym przez organ prowadzący (8.00-13.00),

    2) objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju,

    3) udzielanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci,

   4) wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,

   5) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,

   6) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń.

3. Do zadań przedszkola należy:

    1) psychiczne, wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

    2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

    3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

    4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

    5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości  percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

   6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

    7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

   8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

   9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

   10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

   11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

   12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

  13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

  14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

  15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

   16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego,

   17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

4. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

    1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

    2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

5. Wobec rodziny przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:

    1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

    2) informuje na bieżąco o postępach dziecka,

    3) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres realizowanych w przedszkolu działań profilaktycznych.

6.   Do zadań przedszkola należy także:

    1) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka, obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

    2) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w ramach potrzeb przez specjalistów oraz współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną

    3) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności manualnej, emocjonalnej, świadomości moralnej, wzmacnianie więzi uczuciowejz rodziną,

4)    promowanie zdrowia poprzez tworzenie warunków sprzyjających dobremu samopoczuciu społeczności przedszkolnej (dzieci, pracowników i rodziców dzieci)

     5)realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programu nauczania, programów autorskich opracowanych przez nauczycieli lub innych autorów wraz z dokonanymi zmianami z przeznaczeniem do użytku wewnętrznego przedszkola oraz innowacji pedagogicznych, projektów.

7. Do realizacji wyżej wymienionych zadań służą następujące formy działalności dydaktyczno-wychowawczej:

    1) zajęcia programowe,

    2) gry i zabawy ruchowe, muzyczne, dydaktyczne, tematyczne

    3) samodzielną zabawę dzieci indywidualną i zespołową

    4) wycieczki i spacery,

    5) uroczystości przedszkolne,

    6) zajęcia dodatkowe, warsztaty.

8. Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesuedukacyjno-wychowawczego uwzględniając zasady :

    1) zaspokojenia potrzeb dziecka,

    2) aktywności

    3) indywidualizacji

    4) organizowania życia społecznego integracji,

    5) bezpieczeństwa,

    6) ochrony przed przemocą,

    7) ochrony i poszanowania godności osobistej,

    8) życzliwego i podmiotowego traktowania.

9. Przedszkole zapewnia bezpłatną organizację warsztatów, programów autorskich z uwzględnieniem potrzebi możliwości rozwojowych dziecka.Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez nauczycieli w poszczególnych grupach.

10. W przedszkolu organizuje się w ramach planów zajęć przedszkolnych naukę religii na życzenie rodziców (prawnych opiekunów).

§ 3
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

1. PrzedszkoleMiejskie Nr 51w Sosnowcujestprzedszkolem ośmiooddziałowym. Od roku szkolnego 2016/2017 Przedszkole Miejskie nr 51 w Sosnowcu jest przedszkolem liczącym 10 oddziałów. Dwa oddziały grup „0” mieszczą się w budynku Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu.

2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku  do piątku  od  6.00 do 17:00 z wyjątkiem przerw ustalonych  z organem  prowadzącym.

3. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku  i wykorzystana jest na przeprowadzanie prac modernizacyjnych,  remontowych oraz porządkowo  -   gospodarczych.

4. Przedszkole może pełnić dyżur wakacyjny, którego termin podaje się do publicznej wiadomości we wszystkich placówkach przedszkolnych w miesiącu maju.

§ 4

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

1. Podstawową jednostką organizacyjną są oddziały obejmujące dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, z zastrzeżeniem ust.3 – 5.

3. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci w oddziale może być niższa od określonej w ust.2 (uzależnione jest to od liczby dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz jej stopnia )

4. Decyzje o przyjęciu dziecka przewlekle choregopodejmuje dyrektorpo wnikliwym zbadaniu sprawy oraz ze szczególnym zwróceniem uwagi na układ architektoniczny, wyposażenie budynku orazmożliwość zapewnienie dzieckuspecjalistycznej opieki medycznej.

5. Zasady tworzenia oddziałów dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych określają odrębne przepisy.

§ 5
ARKUSZ ORGANIZACYJNY

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania, i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora w formie elektronicznej. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

2. Arkusz organizacji przedszkola zawiera:

    1) liczbę oddziałów; liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

    2) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów,

    3) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

    4) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach, oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,

   5) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych,

   6) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia,

§ 6

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla danego oddziału szczegółowy rozkład, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

§ 7

PRACA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA

 

1. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

2. Wybór programów wychowania przedszkolnego określają odrębne przepisy.

3. Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut.

4. Realizacja podstawy programowej odbywa się w ciągu całego pobytu dziecka w przedszkolu.

5. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada :

1 ) sale przedszkolne

2 ) salę do zajęć rytmicznych i gimnastycznych

3)  kuchnię,

4) pomieszczenia administracyjno - gospodarcze,

5) dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego  z urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

6. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

7. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

8. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

9. Zajęcia z terapii logopedycznej dokumentowane są w indywidualnych dziennikach zajęć terapii logopedycznej.

10. Zajęcia terapeutyczne dokumentowane są w dzienniku zajęć terapeutycznych.

11. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.

12. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.

 

§ 8

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola.

2. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce wynika w szczególności:

    1) z niepełnosprawności,

    2) z niedostosowania społecznego,

    3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

    4) z zaburzeń zachowania i emocji,

    5) ze szczególnych uzdolnień,

    6) ze specyficznych trudności w uczeniu się,

    7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,

    8) z choroby przewlekłej,

    9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

   10) z niepowodzeń edukacyjnych,

   11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dzieckai jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

   12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

    1) rodziców, prawnych opiekunów dziecka,

    2) dyrektora przedszkola,

    3)  nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dziećmi,

    4) poradni

     5)  pomocy nauczyciela,

    6 pracownika socjalnego,

   7) asystenta rodziny,

    8) kuratora sądowego.

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Przedszkola.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana podczas bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

    1) zajęć rozwijających uzdolnienia,

    2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,

    3) zajęć specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

    4) porad i konsultacji.

8. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu, zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej tzw. zespół nauczycieli. Zespół do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej powołuje Dyrektor Przedszkola.

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

    1) rodzicami, prawnymi opiekunami dzieci

    2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

    3) placówkami doskonalenia nauczycieli,

    4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

   5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

10. W przypadku gdy w wyniku udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu, Dyrektor Przedszkola, za zgodą rodziców dziecka, może wystąpić do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy problemu dziecka w celu wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

11. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem Dyrektora. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci  z odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

 12. Dyrektor, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z jego rodzicami i – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi osobami.

 13. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, Dyrektor Przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie rodziców dziecka.

 14. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów w przedszkolu należy w szczególności:

    1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, określanie mocnych stron,  predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci w, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola,

    2) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się,

    3) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym.

15. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół nauczycieli złożony z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Program taki powinien określać:

     1) zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, poprzez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy

     2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem ukierunkowane na poprawę jego funkcjonowania, w przypadku:

         a) dziecka niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym

         b) dziecka niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym

         c) dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze socjoterapeutyczny

    3) formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane

    4) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów,

    5) rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia

16. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny, w terminie:

    1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna realizowanie wychowania przedszkolnego,

    2) 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

 

§ 9

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

1.Dyrektor przedszkola, nauczyciele prowadzą współpracę z rodzicami, prawnymi opiekunami poprzez:

  1) zebrania z rodzicami,

        a) organizacyjno-informacyjne - zapoznanie rodziców z organizacją pracy placówki, statutem, koncepcją pracy, podstawą programową, programem, ramowym rozkładem dnia,

       b) spotkanie śródroczne - podsumowanie osiągnięć dzieci

  c) spotkanie podsumowujące – podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczejw danym roku szkolnym

2) indywidualne rozmowy – na bieżąco przez cały rok

3)  zajęcia otwarte – 2 razy w roku

4) spotkania okolicznościowe, uroczystości przedszkolne – w ciągu całego roku, w zależności od potrzeb

5)  pedagogizacja rodziców – konsultacje, prelekcje, spotkania, warsztaty ze specjalistami, gazetka przedszkolna – w zależności od potrzeb.

  6)  wspólne działania nauczycieli i rodziców, prawnych opiekunów na rzecz grupy i przedszkola np.:  przygotowanie strojów na bale i uroczystości, doposażanie sal zabaw w zabawki, książki, materiały biurowo-plastyczne, sponsoring, pomoc w organizacji uroczystości np.: Festyn Rodzinny itp.

f) angażowanie rodziców, preawnych opiekunów do działań w szerszym środowisku, udział w akcjach charytatywnych, społecznych, ekologicznych.

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-07-16